I år, som i fjor og året før der, deltok vernepleierstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus på et såkalt Intensive Programme finansiert med Erasmusmidler. I dette gjesteblogginnlegget forteller Rolf Magnus Grung om dette internasjonale samarbeidet. Rolf Magnus er vernepleier og master i komplekse systemer. Han jobber på vernepleierutdanningen i Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg er glad for at han tok utfordringen med å skrive litt om dette spennende arbeidet. Her er det han skriver:

Erasmus+ Intensive Programme (heretter IP) er kortvarige og, som navnet tilsier, intensive programmer. Varigheten er fra to til seks uker. I et IP møtes studenter og lærere fra institusjoner for høyere utdanning fra minst tre ulike land. Erasmus+ har som hovedformål å forbedre høyere utdanning i Europa og resten av verden (European Comisson, 2016).

Stockholms Universitet, Edinburgh Napier University, University of Hertfordshire, Universitet i Oradea og Høgskolen i Oslo og Akershus samarbeider om et slikt IP. Fra disse utdanningsinstitusjonene deltar studenter fra ulike helse- og sosialfags- og utdanningsprofesjoner. Sentralt er at studentene samarbeider om å løse komplekse problemstillinger knyttet til helse, omsorg og utdanning til barn og unge med komplekse behov. Jobbingen med disse problemstillingene skjer i internasjonale grupper.  Veiledning til gruppene gis fra lærere ansatt ved de ulike utdanningsinstitusjonene. Det gis også undervisning for studentene i plenumssesjoner.

Følgende studieretninger deltar:

For uten at IP har et pedagogisk formål, har programmet også et dannelsesformål. Ved at lærere og studenter blir kjent med ulike utdanninger, kommende yrkesutøvere og lærere fra andre europeiske land, vil dette sette begrepene velferd, muligheter og utfordringer inn i en større kontekst. Videre bidrar programmet til at lærere og studenter danner både profesjonelle- og sosiale nettverk, noe som både studenter og lærere kan ha glede av i fremtidige faglige- og sosiale sammenhenger. Kanskje det tennes en gnist for å jobbe i en internasjonal kontekst etter endt vernepleierutdanning?

De norske deltakerne opplever at det er mye bra med deres utdanningsinstitusjon, profesjon og den velferdsstaten de skal jobbe for når de er ferdigutdannet. Særlig tydelig blir dette når de blir presentert for de utforingene som eksiterer i enkelte av de andre landene. Samtidig opplever de at land som Norge vanligvis ikke sammenlikner seg med også har gode løsninger, til tross for ressursknapphet.  Denne erfaringen tar ikke gnisten fra disse studentenes ønske om å forbedre den norske velferdsstaten. Tvert imot bidrar denne erfaringen ofte til et ønske om å bidra til forbedring av velferdsstaten utover den norske.

Studentene fra Norge kan avlegge en eksamen. Denne gjennomføres som en hjemmeeksamen. I denne eksamensbesvarelsen skal studentene diskutere en gitt problemstilling og hvordan denne kan løses av en vernepleier. Videre skal studentene diskutere hva de andre profesjonene kan bidra i den gitte problemstillingen. De skal også diskutere hvordan et slikt samarbeid kan organiseres. Deltagelse på IP sammen med bestått eksamen gir en uttelling på 7,5 studiepoeng.

Utover at deltakelse i dette programmet har en betydning for de som er direkte involvert, har også deltakelse også en betydning for Høgskolen i Oslo og Akershus ved at det inngår som en del av satsningen på internasjonalisering.

I år gikk programmet av stabelen fra 13.- til 23. mars ved University of Hertfordshire. Fra Høgskolen i Oslo og Akershus deltok elleve vernepleierstudenter samt tre lærere.

Som sagt jobbet studentene i internasjonale grupper med ulike problemstillinger, samt at de ble forelest for. Studentene ble gitt følgende forelesninger:

  • Alison White fra Edinburgh Napier University: Integration of health and social care – a Scottish perspective
  • Margareta Ahlstrøm fra Stockholms Universitet: Interaction, development and inclusion: Theories and practical implications of special education
  • Michael Brown fra Edinburgh Napier University: (1) Children and young people with complex intellectual and developmental disabilities og (2) Morbidity and mortality in PIDD
  • Jude Tah fra Stockholms Universitet: Inter-professional collaboration: From theory to practice
  • Florica Ortan og Denisa Ardelan fra University of Oradea: An interdisciplinary approach in assessment and intervention in working with children with intellectual disabilities
  • Rolf Magnus Grung og Turid Nondal fra Høgskolen i Oslo og Akershus: The social educator in the Norwegian welfare state

IP 2017 går av stabelen i mars i Oradea i Romania. Her kan HiOA-studenter fra deltidskullene 2014 og heltidskullet 2015 søke om å få delta. Ofte er det mange studenter som søker om å få delta på slike IP, men det er bare plass til ti stykker.

IP 2017 blir det siste i denne omgang. Fra 2018 skal IP` et erstattes av et nettbasert undervisningsopplegg hvor studentene skal få lære mer om de ulike utdanningene på de fem utdanningsinstitusjonene. Tanken er også at de skal samarbeide om problemstillinger i internasjonale grupper. Dette skal også foregå nettbasert. Derfor blir det nettbaserte opplegget likt med IP`et, bare at det som sagt foregår nettbasert.

Et slikt nettbasert opplegg åpner også for andre og spennende former for læring. Selv om det er fristende å si mer om disse tankene nå, gjør jeg nok lurt i å vente med dette inntil ting er mer avklart.

Rolf Magnus Grung

Referanser

European Comission (2016). Erasmus+. EU programme for education, training, youth and sport. Lastet ned 21.03.16 fra http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Bildet viser årets delegasjon med lærere og studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han høye lyse i bakgrunnen er Rolf Magnus.