Det er en utfordring å sikre at personer som har vansker med å delta i det ordinære boligmarkedet får stabile, gode og langsiktige hjem. Mange med utviklingshemming trenger hjelp til dette, enten på grunn av dårlig økonomi eller behov for omfattende bistand i hverdagen (eller en kombinasjon av disse). Vi vet alle hvor viktig et godt sted å bo er for vår livskvalitet. Slik er det selvsagt også for personer med utviklingshemming. Å sikre gode boforhold for disse må være en av de viktigste oppgavene for våre politikere. Da trenger de gode råd fra oss fagfolk.

En av de viktigste føringene fra ansvarsreformen i 1991, og i all politikk etter dette, er at folk skal kunne velge selv hvor og med hvem de skal bo. At en skal skille mellom bolig og tjenester. På dette punktet har vi i stor grad mislykkes. Folk med utviklingshemming velger i liten grad selv og helsepolitiske føringer er fremdeles svært tungtveiende når en planlegger hvor og med hvem utviklingshemmede skal bo. Vågå-saken er et godt eksempel på at kommunen tvinger frem flytting på bakgrunn av vurderinger knyttet til hvor en kan gi best helse- og omsorgstjenester. Det kan faktisk tenkes at personer med utviklingshemming setter andre verdier først i sitt valg av bosted.

Funksjonsevnekonvensjonen gir noen klare føringer for politikkutvikling. Vi skal flytte fokus fra hva vi, fagfolk, administratorer og politikere, mener er best for folk til hva folk selv mener er best. Det kan faktisk være at folk ønsker noe annet enn oss. Dette perspektivskiftet må gjelde i boligpolitikken også.

I flere år har tendensen vært at kommunene planlegger og bygger samlokaliserte boenheter for utviklingshemmede der antall enheter blir flere og flere. Det er grunner til at kommunene ønsker å bygge stort. Det finnes mer eller mindre gode argument både når det gjelder økonomi, fag, tomtemangel, organisering og relasjoner. Hver og en av disse trenger et blogginnlegg for seg selv, men jeg ønsker her bare å slå fast at dette har vært en langvarig diskusjon. Utvalget som vurderte rettighetene til utviklingshemmede i 2016 anbefalte et tak på 6 samlokaliserte enheter.

Når presset på kommunene for å skaffe boliger blir stort, der en ser at utviklingshemmede må bo lenge hos sine foreldre selv om ønsket om en egen bolig er tilstede, blir det selvsagt fristende for kommunene å bygge store samlokaliserte enheter. Bergen er en kommune der presset på å bygge ut tilbud har vært stort, og der politikerne faktisk har vedtatt et boligløft. Dette er helt nødvendig. Dessverre ser det nå ut for at dette løftet går på bekostning av grunnleggende verdier og i mot gode faglige argument for hvordan en bør planlegge boliger for utviklingshemmede.

I en sak på kommunens nettsider skriver de at kommunen er «i rute med bustadsløftet» og at målet på 130 nye leiligheter er innen rekkevidde. Så langt, så flott. Videre skriver de at det i planleggingen er viktig at «Bustadene blir etablerte i gode og ordinære bomiljøer slik at prinsippa om normalisering og integrering blir etterlevde» og at de ikke skal ha et institusjonslignende preg. Dette er veldig gode presiseringer, selv om det egentlig bare handler om å følge overordnede nasjonale føringer på feltet.

Problemet er bare det at det er svært vanskelig å se at de øvrige planene som nå legges frem er i tråd med disse føringene. For å gjennomføre dette løftet skal de blant annet gjøre følgende:

  • Bygge om og gjenbruke serviceboliger. Prosjektene som det blir vist til har 7 og 9 boenheter. Kommunen skriver at dette er gode eksempler på sambruk i kommunale bygg.
  • Vurdere utvidelse av eksisterende bofellesskap med for eksempel tilbygg eller oppføring av frittstående nybygg på samme tomt.
  • Utlyse konkurranse med tre prosjekter, der hver av dem har med 12 boenheter og tjenestebase.
  • Bygge om flere gamle skoler til boenheter til utviklingshemmede. De aktuelle prosjektene vil gi 6, 9 og 12 boenheter
  • En tomt som anslås god for formålet kan 18 boenheter fordelt på 2 bygg.

Det er ikke rart om kommunen klarer å oppfylle de kvantitative målene i boligløftet, men det er vanskelig å se for seg at denne måten å tenke på fremmer inkludering og normalisering, og motvirker institusjonalisering. Klarer du å se dette? Når Bergens Tidene skriver om planen fra kommunen, omtaler avisen at på til dette som «brukerhjem». Brukerhjem altså. Det viser vel med all mulig tydelighet at kommunen ikke akkurat klarer å fremstille dette som noe annet enn institusjonsbygging.

Opp gjennom årene har jeg truffet mange som har stilt seg kritisk til disse overordnede idealene om å ikke samlokalisere for mange enheter. Av og til har jeg hørt tullete utsagn som at «jeg var jo uenig i HVPU-reformen i utgangspunktet». Argumentene har også til tider vært gode og gyldige. Det har vært fagfolk, administratorer og pårørende som har argumentert med at disse flotte ordene betyr lite hvis en kan få gode boenheter sammen med folk en kjenner fra før, at en kan få tilrettelagt for gode tjenester til personer som er helt avhengig av dette for å kunne leve liv i tråd med egne ønsker og verdier. Argumentene har vært at disse flotte overordnede idealene ikke er reelle i virkelighetens verden.

Det bør være svært vanskelig å legge bort føringer fra FN-konvensjoner, selv om det er mulig å anerkjenne at det kan være slike føringer og idealer som faktisk står i motsetning til hverandre. Det er dog ikke bare de overordnede føringene som tilsier at bygging av enheter med mange leiligheter er problematisk. Det er også svært gode organisatoriske og faglige argument for å si stopp til norske kommuner.

  • Store boenheter blir ofte også svært store organisatoriske enheter. Her er det mange ansatte å forholde seg til. Rekruttering av fagpersonell er utfordrende uansett om det er store eller små enheter, men i stor enheter er det ikke bare mange tjenestebrukere å forholde seg til. Det er svært mange ansatte, ofte uten utdanning og erfaring, som skal ha tett oppfølging. Jeg er redd for at tillitsbasert og relasjonell ledelse blir vanskeligere. At organiseringen av driften blir avhengig av strenge prosedyrer med stor grad av kontrollmekanismer.
  • Det er godt belegg i forskningen for at såkalt aktiv støtte/ active support er et godt faglig rammeverk for tjenesteyting til personer med utviklingshemming. Fra forskningen rundt dette finner vi at det er forskningsmessige tendenser som tyder på at det blir vanskeligere å sikre god aktiv støtte i boenheter med mange tjenestebrukere. Også denne forskningen snakker om omtrent 6 som en kritisk grense. For mange samlokaliserte boenheter utfordrer altså muligheten til å jobbe godt faglig. Når en først skal bruke profesjonsfaglige  argument for hvor og hvordan folk skal bo, må en da ikke bare ha fokus på pleie og omsorg men også muligheten til å bygge gode relasjoner og meningsfylte aktiviteter (Active support).

Jeg er svært skeptisk til den stille institusjonaliseringen som nå skjer over hele landet, og som planene til Bergen kommune føyer seg inn i. Sakte men sikkert blir det normalen å bygge samlokaliserte enheter med over 10 boenheter. Det er nesten som vi ikke legger merke til det. Protestene stilner, folk er glad for å få et tilbud. Ikke bare blir de overordnede føringene avfeid og glemt. Gode vernepleierfaglige argument blir ikke ført, undersøkt eller diskutert. Vi er nødt til å diskutere om det er mulig å gi gode vernepleierfaglige tilbud i store enheter, ikke bare hvordan vi skal gjøre det.