Dagens Næringsliv melder at Oslo kommune har «vaksinert ergoterapeuter, sosionomer, fysioterapeuter, saksbehandlere og ledere i hjemmetjenesten» og kobler dette til brudd på prioriteringskriteriene. I samme artikkel blir også miljøterapeuter nevnt, og på den måten blir det stilt spørsmål ved om disse kvalifiserer for å få vaksine. I verste fall kan det føre til at det tar enda lenger tid å vaksinere grupper som jobber tett sammen med personer som i liten grad blir prioritert både før, under og sannsynligvis etter en pandemi. 

I forrige uke hadde Dagens Næringsliv (DN) en sak om at Oslo kommune hadde vaksinert flere helsepersonell enn de 20 % som er tiltenkt denne gruppen, og de stiller spørsmål ved om en rekke navngitte profesjoner og yrkesgrupper kvalifiserer for vaksinering nå. Dette er en kort kommentar til denne saken da jeg mener det er problematisk at de kritiserer vaksineprioriteringen på det grunnlaget de har.

Jeg er glad for at DN stiller spørsmål ved vaksineprioriteringene, men det er samtidig god grunn til å utfordre avisen på grunnlaget de bygger sin artikkel på. DN henviser blant annet til helsepersonell de har snakket med og at en (altså en) «ansatt i helsevesenet viser til at hverken fysioterapeuter, ergoterapeuter eller saksbehandlere er funksjoner der det står om liv eller kritisk helse, som er forutsetningen for å bli vaksinert.»  

Det er mange fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere og andre miljøterapeuter som jobber tett sammen med personer som står i fare for alvorlig sykdom og død ved covid-19 smitte. Jeg jobber daglig sammen med personer som har kritiske funksjoner overfor personer som vil være svært sårbare ved stor utskifting av personell. Personer med autisme, utviklingshemming og multifunksjonshemming som er helt avhengig av kjente og kompetente personer rundt seg i hverdagen. Helsepersonell som helt åpenbart fyller kriteriene for arbeide innen essensielle tjenester og er kritisk vanskelige å erstatte. Helsepersonell som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

Det kan godt stemme at det er vaksinert personer i funksjoner som ikke tilfredsstiller føringene for vaksineprioritering, men når avisen på så svakt grunnlag som det henvises til konkluderer med at nevnte yrkesgrupper ikke burde være vaksinert er det problematisk. I verste fall kan det føre til at det tar enda lenger tid å vaksinere grupper som jobber tett sammen med personer som i liten grad blir prioritert både før, under og sannsynligvis etter en pandemi. 

Jeg er enig med Frithjof Jacobsen når han i en kommentar til saken skriver at «åpenhet, oversikt og transparens er ekstra viktig for at befolkningen skal ha tillit til at vaksinene fordeles rettferdig.» Det er derfor svært synd at DN er så lite presis i sin fremstilling av dem de mener ikke kvalifiserer for vaksine.