Forsiktig oppmyking. Det er det han sier. Robert. Arbeidsministeren. Forsiktig oppmyking. Han foretar en forsiktig oppmyking av arbeidsmiljøloven. Det går vel ikke an å myke opp noe som er mykt fra før, gjør det vel? For. Det er ingenting, ingenting hardt med arbeidsmiljøloven. Derfor skal jeg streike to timer 28. januar. 

a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

Sammen. Det er et av de fineste ordene jeg vet om. Sammen. 28. januar står vi sammen. Kanskje er du som meg. At du har en jobb som du trives i. Som du har det bra i. En sjef som tilrettelegger arbeidsvilkårene tilpasset din situasjon. Du er en som egentlig lurer litt på om disse endringene ikke er så farlig. Litt mer mulighet til overtid. Litt større mulighet for arbeid på søndag. Litt flere midlertidig ansatte. Litt mindre mulighet for fagforeningene til å bidra til gode arbeidstidsordninger. Hvorfor skal du markere din motstand mot disse endringene? Dette er jo ikke aktuelt for deg. Eller meg. To ord. Forsiktig oppmyking. Nei tre ord. Legg til dette: Sammen.

b)å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

Hvert enkelt forslag sett isolert er nødvendigvis ikke så gale. Det er denne forsiktige oppmykningen som bekymrer meg. Når kommer neste oppmykning. Og neste. Selv om jeg protesterer av hele mitt hjerte på at det går an å myke opp noe så flott, noe så fint og mykt som arbeidsmiljøloven. Myke ting kan gå i oppløsning. Du står igjen med arbeidsgivers styringsrett. Du står igjen med et hardere arbeidsliv. Du står igjen med den sterkestes rett. Kanskje du er blant dem det går helt fint med. Av en eller annen grunn er jeg ikke så bekymret for meg selv (jeg har allerede midlertidig stilling). Det er da det tredje ordet kommer snikende. Sammen. Arbeidsmiljøloven handler jo om samfunnet vårt.

c)å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

Ja, jeg vet at Roberten vil protestere. Han vil ikke lenger. Han vil bare myke opp. Ikke rasere. Det kan godt være han har rett. Jeg tror på at han ikke vil rasere. Du trenger ikke ønske å slippe fri alt selv om du er FrPer. Synes faktisk at Robert virker som en seriøs og flink politiker. Han gjør det han tror på. Og det er selvsagt her problemet kommer. Han gjør det han tror på. Uavhengig av hva erfaringer tilsier. Uavhengig av hva forskning tilsier. For. Denne forsiktige oppmykingen er jo først og fremst bygget på ideologi. Ikke på hva som virker.

Jeg har mange ganger tatt til orde for at arbeidstidsordningene i velferdstjenestene bør gjennomgås. At de gjenspeiler en gammeldags institusjonstankegang. At de ikke setter tjenestebruker i sentrum. Jeg har kritisert fagbevegelsen (og venstresiden i politikken) for å være for kritisk. At de bruker en retorikk som ikke gir troverdighet når de på en svært så passiv måte har sagt at de støtter langturnuser der dette er faglig nødvendig. Jeg mener at fagbevegelsen kunne vært mye mer proaktiv. Fagbevegelsen kunne gått i front når det gjaldt tjenesteutvikling, også når det gjaldt hvordan og når tjenesteyterne jobber. Tatt til orde for en tredje vei. For. Arbeidsmiljøloven trenger ikke å endres for å sikre tjenestebrukerne gode tjenester. Det som trengs er en forsterket innsats i samarbeidet mellom regjering og fagbevegelse for å styrke kompetansen på hvordan slike arbeidstidsordninger kan utføres til det beste for arbeidstaker og tjenestebruker. Det trengs mindre ideologi, mer systematisk kvalitetsutviklingsarbeid.

d)å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,

Eller. Midlertidige stillinger. Også der skyver regjeringen folk med funksjonsnedsettelse foran seg. I begrunnelsene for denne såkalte oppmykingen. Herregud så mye de plutselig snakker om situasjonen for personer med funksjonsnedsettelse. Det er et engasjement vi trenger på mange andre områder. Men. Det er vel lite som tyder på at flere midlertidige stillinger vil få flere med funksjonsnedsettelse inn i arbeid. Det skaper bare mer usikkerhet. En usikkerhet som kanskje i størst grad går utover den gruppen som regjeringen bruker i deres argumentasjon for denne oppmykingen.

Tenk om han tok feil. At han egentlig snakket om et annet område. Forsiktig oppmyking. Det var det han sa. Robert. Han kunne nemlig sagt at han ønsket en forsiktig oppmykning av arbeidslivet. Av selve arbeidslivet.

Da hadde vi kanskje sett konturene av måloppnåelse i punkt e i arbeidsmiljølovens formålsparagraf:

e)å bidra til et inkluderende arbeidsliv.