Bygdedyret på Grønland er blitt debattert heftig den siste uken. Kvinner og menn blir trakasert for å være annerledes enn det som bygdedyret liker. Det naturlige spørsmålet blir, har integreringspolitikken fungert? I NRKs Debatten på torsdag ble temaet grundig belyst. Alle tar avstand fra bygdedyret. Dyrebeskyttelsen holder seg heldigvis langt borte fra denne saken. Samtidig viser debatten en klar mangel på visjoner. Alle er enig om at samfunnet ikke skal tålerere denne formen for trakasering, men få eller ingen viser noen klare visjoner for hvordan vårt flerkulturelle samfunn bør være. Heikki Holmås uttaler; diskusjonen om integrering må ikke bli en debatt om «dem» mot «oss», men om «vi». Dette er kanskje det viktigste poenget i denne debatten. Derfor vil jeg her argumentere for at vi i større grad må snakke om inkludering og det inkluderende samfunn, og ikke så mye om integrering. Diskusjonen om integrering vil, som debatten på torsdag viste til fulle, bygge opp under et syn på «de» som skal integreres og «vi» som er integrert eller som er norske.

Vi må jobbe for at det fremtidige samfunnet er preget av «vi» og «oss», ikke «vi» og «de». Et samfunn som tar hensyn til våre alles ulikheter, uavhengig om ulikhetene består av ulik etnisk bakgrunn, funksjonsnedsettelse, ulike religioner og livssyn, seksuell legning eller kjønn for den saks skyld.

Det er naturlig å kategorisere for oss mennesker. Det hjelper oss å forholde oss til kompleksiteten i samfunnet. Denne kategoriseringen vil bestå, både på godt og vondt. Av og til trengs det positive tiltak rettet mot spesifikke grupper av befolkningen. Jeg støtter for eksempel kjønnskvotering som et middel for å sikre at dyktige kvinner ikke blir skvist ut av styreverv på bakgrunn av kjønn. I denne argumentasjonen ser vi to sider av kategoriseringen. Kategorisering i kjønn bidrar til diskriminering, men kategoriseringen trengs for å rette opp i dette. Problemet kommer når kategoriseringen fører til at gruppen eller enkeltpersoner som tilhører gruppen blir diskriminert. Det å tilhøre gruppen av kvinner, av homofile, av utviklingshemmede har medført diskriminering.

Ofte skiller vi mellom assimilering og integrering, der integrering er det positive begrepet. I en assimileringsprosess blir minoritetskulturen utslettet. Ofte kan det se ut som om det er dette noen debattanter ønsker i integreringsdebatten. Det er om og gjøre at personer med ikke vestlig bakgrunn må bli mest mulig lik den norske og det norske. Man skal lære seg språket, man skal gjøre mest mulig det samme som normenn gjør, man skal oppføre seg norsk. Det er først da man er skikkelige samfunnsborgere. I dag er det forhåpentligvis ingen som argumenterer mot at samer skal lære seg samisk, og at skole og myndigheter skal bistå og ha et ansvar knyttet til dette. Værre blir det knyttet til språkopplæring for andre med annet språk enn norsk som morsmål. Mange hevder at sin egen kultur og eget språk må man ivareta selv. Det har ingen betydning for resten av samfunnet, kanskje man av og til mener det kan være negativt for resten av samfunnet. Hvis man fortsetter å være så negativ til utvikling av egen kultur, vil det etter mitt syn bli vanskelig å skille mellom assimilering og integrering.

En liten digresjon er forsåvidt underligheten rundt fokuset på språk. Selvfølgelig mener også jeg at språk er viktig for å kunne fungere i samfunnet. Men at dette er så viktig og annerledes enn andre kompetanseområder er jeg litt i tvil om. Mange arbeidsgivere ansetter ikke folk som ikke kan norsk. Dette selv om utførelsen av arbeidsoppgavene ikke er avhengig av språkkunnskaper. Hvorfor ser man ikke mer på språk som en av mange andre kompetanseområder som man bør tilegne seg. Kasnkje vil arbeid være den beste måten å lære seg norsk, men mange blir avskåret ra denne muligheten nettopp for at man ikke kan norsk. Typisk ond sirkel.

Fokuset på integrering blir desverre ofte fokus på hvordan de andre skal endre seg for å passe inn i samfunnet. Det er lite fokus på hvordan samfunnet skal endre seg for at flere skal kunne passe inn. Her kan politikken overfor personer med minoritetsetnisk bakgrunn lære litt av fokuset som har vært innenfor politikken overfor personer med funksjonsnedsettelser de siste årene. Funksjonshemningen er et resultat av misforholdet mellom de personlige forutsetningene og samfunnets krav. Her vil det være naturlig å endre på samfunnets krav for minske funksjonshemningen. Fokuset på universell utforming er et godt eksempel på dette. Klarer man å tilpasse butikkinnganger, togstasjoner og nettsteder slik at alle kan bruke disse uavhengig av de individuelle forutsetningene hat man kommet langt. Man snakker mye mer om det inkluderende samfunn.

I mitt virke som vernepleier har jeg veiledet foreldre til barn med utviklingshemning. Her har jeg av og til brukt mirakelspørsmålet. Hvis du våkner opp i morgen og alle dine problemer er borte, hvordan ser det ut da? Jeg tror at det er en teknikk som flere politikere bør bruke. Hvis vi våkner opp i morgen, og det såkalte integreringsspørsmålet er borte, hvordan ser samfunnet ut da? Jeg tror at Siv Jensen og Audun Lysbakken vil svare veldig forskjellig på dette. Desverre så er det alt for få som faktisk legger frem visjoner om det «problemfrie» samfunnet. Vi må beskrive hvordan det inkluderende samfunn faktisk ser ut.

Hva er så det inkluderende samfunn? Slik jeg ser det er det et samfunn som hyller de individuelle forskjellene. Det er nettopp disse forskjellene som utvikler samfunnet til det bedre. Hvordan kan man definere hva det gode norske er? For mange av de som vokser opp i min bydel, Søndre Nordstrand, tror jeg det norske vil være sterkt preget av det multikulturelle samfunnet vi lever i. Er dette mindre norsk enn noe annet?

Det inkluderende samfunn er et samfunn som i mindre grad enn i dag kategoriserer mennesker. Universelle ordninger innebærer at samfunnet blir tilpasset for individuelle forskjeller slik at flest mulig har like muligheter. Det er et samfunn der hele samfunnet tar ansvar for alle samfunnets borgere. For å oppnå dette må vi slutte å tenke at det er noen som skal integreres. Da blir det ofte vi som skal endre de andre slik at de andre passer inn i vårt samfunn. Det er ikke vi som skal integrere de. Vi må se på alle som oss!