Folkens. Tenk om dette er vår tids store svik. At vi vernepleiere, de av fagfolkene som står problemstillingen nærmest, er så stille. At vi lot organisasjonene for utviklingshemmede stå alene i kampen. I kampen mot tvangen. Tenk om dette er vårt svik overfor landets utviklingshemmede.

 

Jeg er egentlig litt glad i lovverkets regulering av tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming. Jeg er glad i intensjonen om å forhindre tvangsbruk. Jeg er glad for de byråkratiske reglene som er ment å sikre at bruk av tvang er skikkelig gjennomtenkt. Og jeg er glad for at lovverket søker å sette krav til kompetanse. Og ikke minst. Rundskrivet er et vakkert stykke tekst som bør være pensum for alle som jobber for utviklingshemmede, uavhengig av om bruk av tvang er aktuelt eller ikke.

 

Problemet er at vi ikke vet om dette regelverket virker etter sine intensjoner.

 

Fører det til redusert bruk av tvang? Fører det til at kompetanse sikres i tjenestene? Fører det til at rettssikkerheten til landets utviklingshemmede styrkes? Jeg vet ikke. Gjør du?

 

Det vi vet er at folk blir syke av å bli utsatt for tvang. Det er svært problematisk å bli utsatt for tvang over lang tid, også for utviklingshemmede. Vi vet også at registrert bruk av tvang øker og at antall registrerte personer det utøves tvang mot øker. Vi vet at kompetansekravene i lovverket brytes. Ikke bare litt. Mye. Hele tiden. Dette kan vi ikke stå stille og se på lengre. Kan vi?

 

Hypotesene for hvorfor registrert tvang har økt er mange. Jens Petter Gitlesen i NFU har listet dem opp. Det er sikkert flere. Noen uttaler at det er svært positivt at disse tallene har økt. De hevder at det er registreringen som er blitt bedre. Det kan godt være at de opplever det på sine arbeidsplasser. At de har rett i at den er blitt bedre. I så fall er det skikkelig bra. Det er bra at tvangsbruk registreres på en grundig og god måte. All tvangsbruk. Men vi har ingen holdepunkter som tilsier at dette er eneste grunnen til at det ser ut for at tvangsbruken har økt. Dessuten. Om det er slik at vi registrerer mer og bedre. Hvorfor går da ikke tvangsbruken ned? Hvorfor blir vi ikke flinkere til å forebygge tvang og redusere bruken av tvang? Lovverket har vært der lenge.

 

Er det slik at lovverket først og fremst bidrar til å legitimere tvangsbruk? Også tvangsbruk som egentlig ikke hadde vært nødvendig om vi hadde lagt ressursene inn i gode kompetente tjenester gjennom hele livsløpet? Er det slik at vi blir vant til tvangsbruken, at vi ikke stiller spørsmål ved den når den først er igangsatt? Er vi blitt for opptatt av å fatte vedtak, og mindre opptatt av å unngå bruk av tvang? Er standarden blitt at de flinke registrerer tvangsbruken og fortsetter med å bruke det, mens de mindre flinke ikke registrerer og fortsetter å bruke det? Jeg vet ikke. Men etter siste tids forsøk fra NFU på reise debatten er det på sin plass å stille spørsmålene.

 

 

Noe av det viktigste med høgskoleutdannede personell i disse tjenestene er kritisk tenkning. Vi må tillate oss selv å se kritisk på egen og andres praksis. Vi kan ikke gå i forsvarsposisjon, eller ignorere, hver gang noen kritiserer oss. Vi må være åpen for ulike forklaringsmodeller. Det er viktig og riktig som vernepleier Bent Tore Lunden sier til Fontene at godt faglig arbeid innebærer god registreringspraksis, og at det da kan se ut som at tvangsbruken øker. Samtidig må vi se lengre enn enkelteksemplene, både de gode som Lunden sannsynligvis representerer og alle de dårlige der vi ikke gjør god nok jobb. Hvis vi vernepleiere utelukkende klapper oss selv på ryggen og skryter av hvor flinke vi er blitt til å registrere, hvor bra det er at tvangen registreres, uten at det får konsekvenser for tvangsbruken, har vi ikke et lite problem da? Jobben er ikke gjort når vedtaket er fattet og tvangen registrert. Når vedtaket er fattet må vi kontinuerlig jobbe for at tvangsbruken skal reduseres eller elimineres.

 

  • Vi må ha mye tettere kontroll, både med tjenestene generelt og tvangsvedtakene spesielt. Vi trenger pågående og proaktive tilsynsorgan som setter klare krav til kommunene. Og som har myndighet til sette makt bak kravene.
  • Vi trenger en habiliteringstjeneste med kompetanse og kapasitet til å bidra til best mulig tjenester.
  • Og ikke minst, vi trenger mer kunnskap. Det må forskes mer og myndighetsinitierte gjennomganger slik at vi ikke fortsetter å tro om tvang.

 

Jeg mener at kompetansekravene er altfor puslete. Vi trenger en skikkelig gjennomgang av hvilke kompetanse som faktisk trengs. Ikke bare for å utøve tvang, men også for å kunne gi gode tjenester (som også forebygger at tvang er nødvendig). Vi har mye kunnskap om hvordan det kan gjøres, men mye mindre kompetanse til å implementere denne kunnskapen. Vi trenger ikke først og fremst krav om så og så mange med høgskoleutdanning, eller den og den utdanningen. Vi trenger retningslinjer for hvilke kompetanse som faktisk trengs til de enkelte oppgavene. Både kunnskap, etisk bevissthet, handlingskompetanse, dannelse, juridisk kompetanse, målrettet miljøarbeid og mye mye mer.

 

Men folkens. Dette holder ikke. Puh. En gjennomgang av lovverket må se på de organisatoriske faktorene som skal til for faktisk å redusere tvangsbruken. Som tid til å møtes, tid til etisk refleksjon og faglig oppdatering. Tid og kompetanse til å få frem tjenestebrukers faktiske ønsker og behov. En gjennomgang må se på i hvor stor grad tjenestene er fleksible nok. Vi må designe tjenester som passer til tjenestebrukerne. Vi skal ikke designe tjenestebrukere som passer til tjenestene.

 

Helt til slutt. I denne sammenhengen er det skremmende at regjeringen nå vurdere å legge all habilitering til kommunene. Det er avgjørende at en faktisk bygger opp spesialisthelsetjenestens kapasitet og kompetanse innen habilitering. Ikke bygge den ned. Det er like skremmende at regjeringen satser på å lovfeste noen yrkesgrupper i primærhelsetjenestene, yrkesgrupper med tradisjonelt lite kompetanse på dette feltet, mens andre yrkesgrupper, med tradisjonelt god kompetanse på feltet (les vernepleiere) ikke skal lovfestes. Gjett hvilke kompetanse kommunene da først og fremst vil prioritere?

 

Folkens. Jeg mener tiden er inne for å skikkelig gjennomgang av dette feltet. Jeg mener også det er viktig at vi vernepleiere står sammen med tjenestebrukerne og de fremste kompetansemiljøene om dette ønsket. Er du enig?