Søk

Vernepleieren

Vernepleier – og stolt av det!

Stikkord

Fagbevegelse

Hurra for Lambda-avtalen!

lambdaJada, jeg er litt seint ute. Det er en hel uke siden den såkalte Lambda-avtalen ble offentliggjort. Men jeg synes den fortjener litt mer oppmerksomhet. Særlig delen som handler om personer med utviklingshemning.

Konkurranseutsetting av enkeltmenneskers tjenester og bolig er et trist kapittel i Oslo-politikken. Dette har jeg snakket om i en lang rekke forelesninger jeg har holdt. Om personer med utviklingshemning som får brettet ut livene sine på en anbudsportal, om fagfolk som må bruke tiden sin på å skrive svære mapper med anbudspapirer, om folk som ikke får bestemme selv hvor de skal bo og hva de skal jobbe med. Om foreldre som ikke har noen som helst påvirkningsmulighet på hvor barna deres skal få avlastning, kanskje noe av det vanskeligste mange foreldre opplever at de gjør overfor sine barn. Det er både uverdig og bortkastet faglige ressurser.

Jeg har blant annet i innlegget Asgeir på anbud fremhevet at det burde være fullt mulig å få en tverrpolitisk enighet på bakgrunn i vernepleiefaglige argumenter. Enkeltpersoner på anbud er ikke faglig forsvarlig politikk. Dessverre har det sett ut for at partiene på høyresiden har ridd ideologiske hester. Inntil nå. Bra at byrådspartiene nå har valgt å høre på SVs krav om at dette er en politikk som må endres. I avtalen står det nemlig at:

«Det igangsettes umiddelbart et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Dette gjøres ved å prekvalifisere og inngå rammeavtaler med leverandører som brukerne og deres pårørende kan velge mellom. Det tas sikte på gjennomføring av dette fra høsten 2014.»

Jeg synes dette er et langt skritt i riktig retning. Riktignok blir vi ikke kvitt private aktører, og det må gjøres et arbeid slik at det ikke er pris som er det eneste kriteriet i prekvalifiseringsprosessene. Det bør selvsagt også være slik at det ikke nødvendigvis er private tilbydere som skal være valget. Men det er strålende at menneskene det gjelder skal få større innflytelse (det skulle bare mangle). Så får vi heller leve med at det er noe underlig når Høyre nå så lett kan gjøre en politisk avtale om temaet når de hele tiden har hevdet at anbudsordningene måtte bestå på grunn av EØS-regelverket.

Kanskje må vi også leve med sutringen til Fagforbundet i Oslo. Den er dog svært bekymringsfull. Ta det gjerne som et hint, men jeg skulle virkelig ønske at fagforeningene til tjenesteyterne i kommunen var utvetydig på sin støtte til foreldrene som har kjempet en kamp for verdighet. Jeg fikk i helgen en telefon fra en bekymret mor. En mor til et barn som vil kunne få større valgmuligheter med denne avtalen. En mor som viste til Fagforbundets uttalelser i forbindelse med avtalen, og som lurte på om dette virkelig var noe vernepleierne stod inne for. Jeg kan kun snakke for meg selv, men når Fagforbundet er rystet over SVs hestehandel, så er jeg vell så rystet over  Fagforbundet sin uttalelse. En uttalelse som gjør meg bekymret for at de kan bidra til å utvanne avtalen. Ligger Arbeiderpartiets vrede over avtalen bak Fagforbundets uttalelser?

Jeg vet selvsagt at i Oslo betyr fritt brukervalg ofte noe annet enn det vi liker å tro. At det er et begrep som brukes for å sikre private tilbydere, og brukeres valg av leverandør (ikke innhold). Men, det høres unektelig trist ut når Fagforbundet i Oslo legger sin tyngde i å presisere at fritt brukervalg er negativt. Vi må heller ta tilbake begrepet. For selvsagt skal folk i Oslo, uavhengig av funksjonsnedsettelse, få lov til å velge selv hvor de vil bo, med hvem de vil bo, hvor de skal arbeide? Hvem ellers skal gjøre det, Mari Sanden?

Jeg håper at fagforeninger, foreldre, fagfolk og andre nå følger nøye med på at dette avtalepunktet nå blir fulgt opp. Innen 2014 skal tjenestebrukere selv få velge over egne liv. Vi trenger vel ikke å vente så lenge, gjør vi?

Vernepleiere i folkehelsas tjeneste

MettaOg ikke minst, hvem eier definisjonsmakta på hva som er etisk og faglig forsvarlig? 

Det er ett av spørsmålene som blir stilt i dette innlegget. Merete Dahl, som står bak innlegget, følger på mange måter opp forrige innlegg her på bloggen. Merete er nemlig vernepleier og fylkesleder i Fagforbundet i Vestfold. Fagbevegelsen må være en viktig aktør og arena for nettopp vernepleiere og andre helse- og sosialarbeidere som engasjerer seg for å legge premissene for fremtidens velferdstjenester. Som er «ulydige». Merete har erfaring fra kommunehelsetjeneste, videregående opplæring og psykiatri, og slik jeg kjenner henne også særdeles opptatt av «vernepleierier» og situasjonen til personer med utviklingshemning.

Vernepleiere i folkehelsas tjeneste
Snart et og et halvt år etter innføring av nytt lovverk på helse og omsorgsområdet kan vi konstatere at vi er ganske gode på å ivareta borgernes helse og omsorgsbehov her i landet.

Ny undersøkelse viser at de som har vært utsatt for helsevesenet er godt fornøyd med behandlingen. De som ikke har benyttet seg av tjenestene er misfornøyd.  Dette er ikke nytt. Kommuneundersøkelsen i 2000 fra Fafo, » Bedre enn sitt rykte» gav de samme indikatorene.

Dette er bra, men her skjules et stort MEN, nemlig de vel 21 000 psykisk utviklingshemmede som er en del av folkehelsa i landet. Ansvarsreformen er 22 år og har gitt mange erfaringer for brukere og hjelpere.  Vernepleiere er sentrale i tjenesteytinga og mange har fulgt en utvikling de ikke setter pris på. Arbeidsplasser og læringsarenaer har mange steder blitt dårligere i innhold og omfang. Videre har mange kommuner gått bort fra normaliseringsprinsippet i forhold til boligetablering. Økonomiske lønnsomhetsbetraktninger bakes inn i faglige og etiske utsagn for og «sukre pillen» når omsorgsgettoer etableres.

Det er igangsatt et evalueringsarbeid av reformens virkning og bivirkninger, og vi gleder oss over det. Men kjære kollegaer, hvor har vi vært de siste åra. Har vi i tilstrekkelig grad vært på barrikadene for saken? Har vi ytret våre faglige og moralske meninger der vi burde?

Spenningsfeltet ligger blant annet i det kommunale samarbeidet. Hvordan skal de ulike tjenesteområdene innrette seg og hvem skal samarbeide med hvem? Og ikke minst, hvem eier definisjonsmakta på hva som er etisk og faglig forsvarlig?

I et folkehelseperspektiv må vi se mennesket fra vugge til grav. Det handler om å gi barn og unge nok fysisk fostring, ha bygg med inneklimaer vi ikke blir syke av og leve på en måte som gagner helsen gjennom livet. Kultur er helsefremmende det vet vi, men hva når de som gjennom loven har ansvaret legger ned eller gjør terskelen høyere? Det er et tankekors, og ikke i samsvar med lovens intensjon. Mange med nedsatt funksjonsevne trenger vår yrkesgruppes klare røst. Vi har 5 millioner ulike folkehelser i dette landet og vi må være gode på ulikebehandling for å behandle folket likt.

Likeverd er målet, er vi gode nok for å fremme midlene som må til?

Merete Dahl

Vernepleierkamerater!

Mimmi Kvisvik stort«I dette arbeidet tar jeg med meg den stoltheten og den faglige styrken dere viste oss alle da dere før jul feiret 50 år som en viktig menneskerettighetsprofesjon i Velfersstaten Norge. » Slik avslutter Mimmi Kvisvik dette innlegget som hun nå har skrevet her på vernepleieren.com.

Min neste skribent er en sentral person for landets vernepleiere. Uavhengig av hvilken organisasjon du tilhører er Mimmi Kvisvik en viktig talsperson for landets vernepleiere og de folkene vi jobber for i landets velferdstjenester.

Mimmi Kvisvik ble for kort tid siden valgt som ny leder av Fellesorganisasjonen (FO). Dette er landets største organisasjon for landets vernepleiere. Hvordan Mimmi og hennes organisasjon jobber og hva de prioriterer får betydning for flere enn de som er medlemmer av FO. Derfor er jeg glad for at Mimmi har tatt utfordringen med å skrive en snutt her på vernepleieren.com. Personlig er jeg også glad for at hun understreker betydningen av vernepleiernes rolle knyttet til arbeidet som nå foregår med levekårene for personer med utviklingshemning. Her følger innlegget hennes:

Vernepleierkamerater!

Det har gått noen uker siden jeg ble valgt som ny forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO). I den sammenhengen mottok jeg en rekke gratulasjoner, men noen gratulasjoner var litt annerledes og krevde litt mer av meg enn et TAKK. En av disse var fra Cato Brunvand Ellingsen og lød som følger: Nå når du er leder for vernepleierne i FO, hva vil du si til dem?

Ja, hva vil jeg si til vernpleierne? Jo først og fremst vil jeg si det som jeg sier til alle andre medlemmer av FO.

Ved avslutning av siste landsstyremøte sa jeg følgende:

» Jeg ønsker å bruke den posisjonen jeg går ut av dette Landsstyret med til å bidra til en samfunnsutvikling preget av integritet, mangfold og inkludering. Å sikre bedre fordeling og bekjempe fattigdom vil stå sentralt for meg.  Jeg vil også jobbe for å sikre gode velferdstjenester i hovedsak styrt og driftet av det offentlige. Jeg vil videre bidra til å sikre utdanninger av gode barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, og rammebetingelser for å få gjort en faglig og etisk forsvarlig jobb innenfor rammen av velferdsstaten. Som bunnplanke i min innsats skal arbeidet for gode lønns- og arbeidsforhold ligge. Dette innebærer likelønn, uttelling for kompetanse, heltid, gode pensjonsordninger, gode arbeidstidsordninger, tid til refleksjon, veiledning og videreutdanninger og sist men ikke minst en arbeidssituasjonen fri for vold og trusler om vold og oppfølging og erstatning dersom dette ikke er tilfelle».

Med dette utgangspunktet vil jeg ta mitt grep om fag- og profesjonsforbundet FO. FO er både et fag- og profesjonsforbund, og et profesjonsforbund ikke kun for en profesjon med for tre pluss en yrkesgruppe. Dette gir forventninger om at jeg ikke bare skal være opptatt av fellesskapet, men også av den enkelte profesjon/ yrkesgruppe.

Så hva er jeg opptatt av spesielt for vernepleierne?

Kort fortalt kan det oppsummeres slik:

  • Vernepleierens unike utdanning som en helse- og en sosialfaglig utdanning i kombinasjon
  • Vernepleierens miljøterapeutiske kompetanse
  • Vernepleierens «spisskompetanse» i forhold til mennesker med utviklingshemning
  • Vernepleierens spesielt egnede kompetanse i å ivareta endringsarbeid knyttet til habilitering og rehabilitering
  • Å synliggjøre vernepleierene, deres kompetanse og arbeidsfelt i det offentlige rom
  • Raskest mulig sikre dere en egen seksjonsleder, slik at vi igjen får en i FO-ledelsen som har et særskilt fokus på dere og deres utfordringer slik Siv Karin Kjøllmoen, Cato Brunvand Ellingsen og Tone Faugli har hatt de seinere årene

Aktuelt nå vil jeg på en aktiv måte følge opp høringen av faktarapporten og stortingsmeldingsarbeidet om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming som pågår i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I kjølevannet av dette ønsker jeg å bidra til og få ansvarsreformen på rett spor etter at den har sporet av.

For å lykkes med dette er vi helt avhengig av vernepleiernes kompetanse som inkluderingsagenter.

Jeg er glad for å kunne fortelle dere at vi allerede gjennom behandlingen av forslaget til Handlingsprogrammet som fremmes for LO Kongressen i mai har fått med i dette programmet noen ord om nettopp levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming.

I forslaget til handlingsprogram står det:

«Det må komme en helhetlig styrking av levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemming. Mulighetene for deltakelse i arbeidslivet må styrkes.»

At dette er inne kan FO ta noe av æren for, og vis meg den hovedsammenslutning som har lignende ordlyd i sitt handlingsprogram. All honnør til LO for hva dette betyr av politisk kraft.

Takk Cato for at du ga meg denne utfordringen, og fint at du har forventninger til meg som vernepleiernes nye leder. Jeg skal gjøre mitt for å levere. Første runde blir rett over påske på høringen om faktarapporten i forhold til levekår og tiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming. Dette er en viktig omgang fordi faktarapporten danner grunnlaget for stortingsmeldingen som er bebudet denne våren. Dette er det mest omfattende politiske arbeidet som er gjort nasjonalt på dette området på 20 år. FO bygger på et tett samarbeid med brukerorganisasjoner og  departementet for at dette skal bli en stortingsmelding som sikrer gode levekår og tiltak på et for vernepleierne sentralt arbeidsfelt. I dette arbeidet tar jeg med meg den stoltheten og den faglige styrken dere viste oss alle da dere før jul feiret 50 år som en viktig menneskerettighetsprofesjon i Velfersstaten Norge. La oss ønske hverandre lykke til.

Mimmi Kvisvik
forbundsleder
Fellesorganisasjonen (FO)

Gratulerer, Mimmi!

Mimmi Kvisvik stort nyttGratulerer så mye til Mimmi Kvisvik som i dag har blitt valgt som ny leder for Fellesorganisasjonen (FO). Som øverste leder for fagforeningen til flesteparten av landets vernepleiere er dette en svært viktig jobb. Lykke lykke til.

Lederen for FO er en viktig stemme for alle landets vernepleiere. Også for dem som ikke er organisert i FO. Ikke bare skal hun jobbe for rettighetene til sine medlemmer. Hun skal også fremme vernepleierprofesjonen, jobbe for vernepleiefaglig kompetanse, stå på barrikadene for dem som landets vernepleiere jobber for og være en talsperson for et samfunn preget av likeverd og inkludering.

Det er nok av saker å ta tak i. Her er noen utvalgte utfordringer:

  1. Helsetjenestene er i endring. Samhandlingsreformen bygger på mange av de samme ideene som var grunnlaget for ansvarsreformen. Men. Mange steder er vernepleierens rolle uavklart. Profesjonen og dens utøvere er for lite kjent. Det kan føre til at tjenestebrukerne går glipp av viktig og riktig kompetanse. FO har en viktig rolle i å fremme vernepleiere som viktig del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
  2. Stortingsmelding om situasjonen for personer med utviklingshemning er snart klar. Vernepleierne spiller en viktig rolle for å sikre deltakelse og inkludering. Mange har kritisert vernepleierne for å være for svake til å være de kulturbærerne som er nødvendig i kommunene. Styrke rettsikkerheten for personer med utviklingshemning og sikre kunnskap om ansvarsreformens intensjoner må være en av hovedoppgavene til den nye FO ledelsen.
  3. Utdanningsmeldingen som kom i fjor gir retning på arbeidet innenfor utdanningspolitikken. En profesjonsorganisasjon som FO må være en viktig bidragsyter i utviklingen av vernepleierutdanningen.
  4. Likelønn er en selvsagt utfordring. Sikre at vernepleiere blir verdsatt på lik linje med andre utdanningsgrupper i andre sektorer er selvsagt ikke gjort i en fei, men dette arbeidet er svært viktig ikke bare for oss vernepleiere. Det er viktig for å sikre helse- og sosiale tjenester av høy kvalitet.

Som sagt: Lykke til Mimmi. Gratulasjoner går også til Tone Faugli, vernepleier, som er blitt organisasjonens nestleder og Lars Semmerud som også er valgt inn i ledelsen. Det er selvsagt synd at organisasjonen nå ikke har noen leder for seksjonen for vernepleierne. Det krever kanskje en ekstra innsats på dette området for den nyvalgte lederen?

Har du noen utfordringer til FOs nye leder knyttet til vernepleiefaglig kompetanse og yrkesutøvelse?

Gi meg troen tilbake…

Vi trenger en bråkete, strategisk og faglig fagforening. En fagforening som er en premissleverandør for velferdstjenestene og samfunnsutviklingen. En tydelig, synlig og ambisiøs fagforening. Om dette skriver jeg i siste nummer av Fontene.

Det er slett ikke alle av mine lesere som er interessert i FO og fagforeninger. Da kan du slutte å lese nå. Leser du videre får du vite mer om det jeg skriver i Fontene og hvorfor jeg skriver i Fontene. Les mer «Gi meg troen tilbake…»

En tid for alt

Mmm. Kanskje skjedde det noe de siste dagene. På SOR konferansen om alternative arbeidstidsordninger. Ja, jeg tror det. Når Bergen kommune og FO sammen holdt forelesning om prosessene knyttet til ordningene i Bergen. Det var da det skjedde. Vi fikk en nyansert arbeidstidsdebatt.

Som fagperson. Opptatt av tjenestene for personer med utviklingshemning. Og. Som fagforeningsperson. Opptatt av situasjonen for ansatte i velferdstjenestene. Er diskusjonen om arbeidstidsordningene svært viktig. Og vanskelig. Jeg har skrevet om dette noen ganger før. Sist nå for noen uker siden i SOR Rapport. Om savnet av en nyansert debatt. Ønsket om en debatt der man i større grad lyttet til hverandre. Til hverandres argumenter. Det er jo slik at alle ønsker best mulig tjenester. For dem som er helt avhengig av gode tjenester. Les mer «En tid for alt»

En nyansert arbeidstidsdebatt? Ja, takk!

Foto: Fra nettsidene til Norsk sykepleierforbund
Foto: Fra nettsidene til Norsk sykepleierforbund

I november 2010 var jeg tilstede på et vekkelsesmøte. Det var et fascinerende skue. Møtet fant sted i Salem konferansesenter i regi av SOR. Byen var Bergen, ”menighetens” hovedsete. Fremst i rekken var sentrale politikere, dyktige pårørende og engasjerte fagfolk. Forskere understøttet budskapet. De skulle lage en bølge som skulle skylle over hele landet. Det var ”menigheten” for alternative arbeidstidsordninger som var samlet disse novemberdagene i Bergen.

Både som fagperson og som tidligere tillitsvalgt har debatten om alternative arbeidstidsordninger de siste årene vært svært interessant å følge. Frontene har til tider vært skarpe. Altfor skarpe etter min mening. Les mer «En nyansert arbeidstidsdebatt? Ja, takk!»

Hvor går grensen for (re)habilitering?

Jeg driver og skriver en eksamensoppgave om rehabilitering. I den forbindelse vil jeg lufte noen tanker. Kanskje noen av dere kan utfordre perspektivene mine eller gi meg nye? For det jeg funderer over er hvor grensen for (re)habilitering går, og hvem er det som tar over når grensen er nådd?

Måten man ser på (re)habilitering og hvordan man utøver (re)habiliteringsarbeid er tett sammenvevd med hvordan man ser på funksjonshemning. Eller. Det bør i hvert fall være det. Les mer «Hvor går grensen for (re)habilitering?»

Kongekabalen

Jeg vil ha en barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier i LOs toppledelse. Nemlig!

LO er Norges viktigste hovedorganisasjon for arbeidstakere. Ikke på grunn av at sakene deres nødvendigvis er bedre enn andre organisasjoners saker. Ikke på grunn av at arbeidstakerne som er organisert i LO er viktigere enn arbeidstakere i YS, Unio eller andre organisasjoner. Og heller ikke på grunn av at de fleste av landets vernepleiere er organisert i LO. De er viktigst rett og slett på grunn av at de er størst. Og. Særlig viktig er LO i tider der Arbeiderpartiet styrer landet. Sånn er det bare.

Siden LO er så viktig, er også hvem som leder LO viktig. Neste år på LOs kongress skal det velges flere nye personer til organisasjonens toppledelse. Når nå kabalen legges håper jeg at noen våger å tenke litt nytt. Les mer «Kongekabalen»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑